سبک زندگی

wave
چیزی ندارم بگم ولی قنگه
00:00:13
user2362
40 بازدید · 2 ماه قبل
معلولیت مانع رشد است ؟
00:00:56
HOSHYARI
8 بازدید · 4 ماه قبل
فرق شفافیت با عدم انگیزه
00:00:51
HOSHYARI
3 بازدید · 4 ماه قبل
تنه چیز غیرممکن : غیر ممکن
00:00:59
HOSHYARI
6 بازدید · 4 ماه قبل
یزرگترین طرفدار خودت باش
00:00:26
HOSHYARI
2 بازدید · 4 ماه قبل
شکست ها را نیز جشن بگیرید
00:00:25
HOSHYARI
3 بازدید · 4 ماه قبل
ذهنیت همه چیز  است
00:00:45
HOSHYARI
1 بازدید · 4 ماه قبل
خودتو مدیون نکن
00:00:52
HOSHYARI
7 بازدید · 4 ماه قبل
انگیزشی
00:00:24
HOSHYARI
4 بازدید · 4 ماه قبل
انگیزشی
00:00:29
HOSHYARI
2 بازدید · 4 ماه قبل
راه موفقیت یادگیری از ....
00:00:48
HOSHYARI
3 بازدید · 4 ماه قبل
راه موفقیت تو هرکاری
00:00:16
HOSHYARI
7 بازدید · 4 ماه قبل
اینجوری جواب بدین
00:00:06
HOSHYARI
15 بازدید · 4 ماه قبل
انگیزشی
00:00:26
HOSHYARI
9 بازدید · 4 ماه قبل
بخواه تا اتفاق بیفتد (عباس منش)
00:00:59
HOSHYARI
6 بازدید · 4 ماه قبل
دکتر هلاکویی
00:00:48
09197055304
7 بازدید · 4 ماه قبل
تکنیک جذب فوری
00:00:59
HOSHYARI
2 بازدید · 4 ماه قبل
چجوری تجسم ذهنی کنم
00:01:00
HOSHYARI
8 بازدید · 4 ماه قبل

Showing 1 out of 2