سبک زندگی

wave
پله برقی های روسیه
00:00:19
09197055304
6 بازدید · 6 ماه قبل
داشتن اعتماد به نفس ...
00:02:56
user9750
5 بازدید · 6 ماه قبل
چیزی ندارم بگم ولی قنگه
00:00:13
user2362
56 بازدید · 9 ماه قبل
معلولیت مانع رشد است ؟
00:00:56
HOSHYARI
14 بازدید · 10 ماه قبل
فرق شفافیت با عدم انگیزه
00:00:51
HOSHYARI
8 بازدید · 10 ماه قبل
تنه چیز غیرممکن : غیر ممکن
00:00:59
HOSHYARI
10 بازدید · 10 ماه قبل
یزرگترین طرفدار خودت باش
00:00:26
HOSHYARI
6 بازدید · 10 ماه قبل
شکست ها را نیز جشن بگیرید
00:00:25
HOSHYARI
4 بازدید · 10 ماه قبل
ذهنیت همه چیز  است
00:00:45
HOSHYARI
5 بازدید · 10 ماه قبل
خودتو مدیون نکن
00:00:52
HOSHYARI
14 بازدید · 10 ماه قبل
انگیزشی
00:00:24
HOSHYARI
9 بازدید · 11 ماه قبل
انگیزشی
00:00:29
HOSHYARI
7 بازدید · 11 ماه قبل
راه موفقیت یادگیری از ....
00:00:48
HOSHYARI
6 بازدید · 11 ماه قبل
راه موفقیت تو هرکاری
00:00:16
HOSHYARI
12 بازدید · 11 ماه قبل
اینجوری جواب بدین
00:00:06
HOSHYARI
19 بازدید · 11 ماه قبل
انگیزشی
00:00:26
HOSHYARI
11 بازدید · 11 ماه قبل

Showing 1 out of 2